Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Általános információkMegközelíthetőségMúltunkJelenünkMunkatársakPublikációk

Bilkei Irén
tudományos publikációk


41.Zala megye közigazgatása a kezdetektől 1541-ig.
In: Zala megye archontológiája 1138-2000. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 9-21. p. (ugyanitt: Zala megye tisztviselőinek címtára és névtára 1138-1596) (Zala Gyűjtemény 50.)
42.A községtörténet középkori és koraújkori forrásai a Zala Megyei Levéltárban.
In: Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2001. 7-13. p.
43.Nemesi társadalom és vármegyei közigazgatás a 16. században.
In: Zala megye ezer éve. szerk: Vándor László. [Zalaegerszeg]. kiadó nélkül, [2001]. 85-88. p.
44.Bilkei Irén - Káli Csaba - Petánovics Katalin:
Zalavár. szerk: Bilkei Irén. hely nélkül. Száz magyar falu könvvesháza Kht., [2001]. 200 p. (Száz magyar falu könyvesháza)
45.Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete forrásközlő szekciójáról.
In: Levéltári Szemle 2002. 52. évf. 4. sz. 74-75. p.
46.Nemesasszonyok a XVI. századi Zalában.
In: Női sorsok a történelemben. szerk: Mózer Ibolya. Szombathely. Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszék, 2002. 119-132. p. (Partes populorum minores alienigenae. 7)
47.A zalai köznemesség tárgyi kultúrája, életmódja a 16. századi hiteleshelyi oklevelek alapján.
In: Levéltári Szemle 2002. 52. évf. 1. sz. 10-22. p.
48.A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái. 1542-1544. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2002. 107 p. (Zalai Gyűjtemény 54.)
49.Adatok Zala megye 16. századi archontológiájához.
In: Levéltári Szemle 2004. 54. évf. 1. sz. 39-57. p.
50.Bilkei Irén - Kapiller Imre - Molnár András:
Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 135 p.
51.Gyermek és gyermekjáték a középkorban.
In: Gyermekek a történelemben. szerk: Mózer Ibolya. Szombathely. Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszék, 2004. 93-104. p. (Partes populorum minores alienigenae 8.)
52.A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi tevékenységének néhány sajátossága a Mohács utáni évtizedekben.
In: Studia professoris - professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. (Szerk. Almási Tibor et al.) Bp., 2005. 47-58. p.
53.Egy köznemes hölgy végrendelete a 16. századból.
In: Partes populorum minores et alienigenae 9. (Szerk. Mózer Ibolya) Szombathely, 2004-2005. 111-118. p.
54.Egerszeg a XIV-XVI. században.
In: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. (Zalai Gyűjtemény 61.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 9-18. p.
55.A XVI. századi megyei archontológia forrásai.
In: A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2004. évi vándorgyűlése. Piliscsaba. (Szerk. Takács Edit) Budapest, 2006. 187-191. p.
56.Holub József zalai munkássága.
In: Történészek és jogtörténészek Holub Józsefről. (Szerk. Szekeres Róbert) Pécs, PTE, 2006. 13-18. p.
57.Egy sajátos magyar jogintézmény, a hiteleshely Mohács utáni évtizedei.
In: Jogtörténeti Szemle 2007. 4. sz. 19-30. p.
58.Zala három évtizede Hunyadi Mátyás királysága idején.
In: Honismeret 2008. 3. sz. 6-11. p.
59.A mindennapi élet Mátyás király korában.
In: Honismeret 2008. 6. sz. 21-22. p.
60.Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyűjtemény. (Szerk. Mayer László, Molnár András) Szombathely-Zalaegerszeg, 2008. 1. köt. 871-1849. [Társszerzőként a 33-174. p.]
61.A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1545-1548. (Zalai Gyűjtemény 64.) Zalaegerszeg, 2008. 157 p.
62.A zalavári és a kapornaki bencés konventek hiteleshelyi tevékenysége a Mohács utáni évtizedekben.
In: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon. (Egyháztörténeti Tanulmányok IV.) (Szerk. Fedeles Tamás; Bilkei Irén) Pécs, 2009. 87-130. p.
63.Adatok Zala megye Mátyás-kori történetéhez.
In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. Tomus XIV. – Fasciculus 2. Reneszánsz tanulmányok. (Szerk. Horváth Zita) Miskolc, 2009. 23-40. p.
64.Mátyás király oklevelei a Zala Megyei Levéltárban 1460-1490.
In: Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Gyűjtemény 67.) (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2009. 55-68. p.
65.Hiteleshelyek a veszprémi egyházmegyében a középkorban és a kora újkorban.
In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (Szerk. Hermann István és Karlinszky Balázs) Veszprém, 2010. 57-68. p.
66.Egerszeg-környéki falvak a 15-16. században.
In: Egerszegi történeti tanulmányok 2010. (Zalaegerszegi Füzetek 11.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2010. 43-58. p.
67.Megyei köznemesi társadalom a Mohács utáni évtizedekben. Zala megye negyedszázada a Habsburg-uralom kezdetén (1526-1550).
In: Századok 2011. 5. sz. 1148-1182. p.
68."A közönséges Hévíznek nevezett helyhez...". Fejezetek Hévíz középkori történetéből.
In: Hévíz 2011. 2. sz. 11-21. p.
69.16-18. századi polgári perek a Zala Megyei Levéltárban.
In: Levéltári Szemle 2012. 3. sz. 51-57. p.
70.Mohács előtt... Zala megye Jagelló-kori történetének vázlata.
In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. (Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal) Budapest-Győr, 2012. 61-75. p.
71.Ünnepi ebéd a sárvári várban 1547. húsvétján.
In: Honismereti Híradó Sárvár. 2013. 1-2. sz. 5-9. p.
72.Zala megye levéltára középkori okleveleinek regesztái (1019) 1240-1526. (Zalai Gyűjtemény 75.) Zalaegerszeg, MNL Zala Megyei Levéltára, 2014. 220 p.
73.Egy hivatalvállaló köznemes família a későközépkori Zalában, a Háshágyiak.
In: Zalai Múzeum 21. Közlemények Zala megye Múzeumaiból. Zalaegerszeg, 2013. [2014.] 137-146. p.

< 1 2. oldal